คุณธนพล เสรีวัตตนะและคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
คุณธนพล เสรีวัตตนะและคณะ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้ใช้บริการ ได้แก่ข้าวมันไก่และน้ำหวาน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s