สถิติผู้ใช้บริการ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  • ไร้ที่พึ่ง 351 คน
  • พรบ.สุขภาพจิต 57 คน
  • ไร้ที่พึ่ง(มีอาการทางจิต) 226 คน
  • ขอทาน 6 คน
  • รวม 640 คน