คณะอาสากาชาด สภากาชาดไทยและบริษัท IMCS จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะอาสากาชาด สภากาชาดไทยและบริษัท IMCS ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และได้ฝึกสอนการทำน้ำยาเอนกประสงค์ให้กับผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s