คณะศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มอบสิ่งของ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบของใช้สำหรับผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

#สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s