คณะคุณสุมาลี ภักดีอักษร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
คณะคุณสุมาลี ภักดีอักษร บริษัทสยาม เอ๊กซ์ปอร์ต มาร์ท จำกัด ได้จัดเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงให้กับผู้ใช้บริการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ทีนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s