กิจกรรม : วันต้นไม้แห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
ได้จัดกิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
โดยมีนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น
เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s