กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอัคคีภัย 2562

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562 
โดยมีกิจกรรม การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s