🔸ประวัติ

“ธัญบุรีโมเดล”เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนทักษะด้านอาชีพและรายได้ของผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้าน คนขอทานและผู้ป่วยจิตเวช โดยมีการจัดบริการด้านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาทักษะอาชีพในด้านต่างๆ ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สมาชิกของเรา ได้มีทางเลือกตามความถนัดและความสนใจ อันจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความหวัง มีรายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้ใช้บริการได้ โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์หรือจะเข้ามาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆได้ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-577-1312
ขอบคุณค่ะ

< คลิกดูรายการสินค้า

🔸ผลิตภัณฑ์