ประวัติความเป็นมา

ยุคแรกเริ่ม รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 โดยมอบอำนาจให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์ เพื่อดำเนินการควบคุมผู้กระทำการขอทาน ยุคก่อตั้ง กรมประชาสงเคราะห์ จึงได้มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ขึ้น ณ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การสงเคราะห์คนขอทานทั้งชายและหญิง ยุคเปลี่ยนแปลง 15 กันยายน พ.ศ. 2503 ได้ย้ายสถานสงเคราะห์มาตั้ง ณ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยุคปัจจุบัน 22 กุมภาพันธ์ 2531 ได้มีแยกผู้ใช้บริการหญิงออกเป็นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ดังเช่นในปัจจุบัน


วิสัยทัศน์ขององค์กร

เป็นองค์กรต้นแบบด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอย่างมีมาตรฐานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และคืนสู่สังคมในปี 2564


ภารกิจขององค์กร

ให้การคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายภายใต้ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และพ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ด้วยการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านปัจจัย 4 รวมถึงบริการทางการแพทย์พื้นฐาน และการพัฒนาฟื้นฟู อาชีวบำบัด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


พันธกิจขององค์กร

1.พัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการให้สามารถพึ่งตนเองได้
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม และชุมชนในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน
3.พัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบการให้บริการของหน่วยงานตามมาตรฐานการให้บริการ


พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว นครนายก


ทำเนียบผู้บริหาร

1.นายเกรียงศักดิ์ ดารานนท์ 2542-2546
2.นางกัลยาณี ศรีสันต์ 2546-2547
3.นายศิริพงษ์ โชคสถิตย์ 2547-2549
4.นางชีวาพร คุ้มจอหอ 2549-2553
5.นางจุฬาลักษ์ อุยยะพัฒน์ 2553-2556
6.นายพรชัย กุลกุศล 2556-2558
7.นายสุภวัฒน์ หนูพริก 2558-2560
8.นายอุเทน ชนะกุล 2560-2561
9.นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช 2561-ปัจจุบัน


โครงสร้างบุคลากร