สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
7 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร : 02-5771312 (ฝ่ายบริหาร) , 02-5772741 (ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์)
โทรสาร : 02-5770871 Facebook : www.facebook.com/thanyaman2503 Email : tanyaburimen@dsdw.go.th